منشور اخلاقی

عشق به کودکان ، ارتقا دانش و مهارت، آراستگی و نظم، بردباری و صداقت را ویژگی کارکنان مهدکودک می دانیم.

معتقدیم کودکان در محیطی عاری از خشونت، شکوفا خواهند شد.

معتقدیم فقط توجه مثبت نا مشروط می تواند سلامت کودک را تضمین کند.

به اصل تفاوت های فردی در کودکان توجه داریم.

معتقدیم روند کار کودک اهمیت دارد، نه نتیجه آن (فرایند محوری)

معتقدیم کودکان با مشارکت و تجربه کردن به بینش و درک دست می یابند، فرضیه و نظریه می سازند.

معتقدیم آموزش مهارتهای زندگی ، کودکان را برای داشتن آینده ای درخشان، آماده می سازد.

معتقدیم خلاقیت از عوامل مهم در رشد کودکان است.

معتقدیم ارتباط موثر و همکاری با والدین، به رشد همه جانبه کودک کمک خواهد کرد.